Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Rok Szkolny w USA

  Zasady Programu

  W trakcie trwania programu Szkoła średnia w USA na wizie J-1, Uczestnika obowiązują następujące zasady:

  Telefon komórkowy – Fundacja ma prawo ograniczyć bądź zabronić używania telefonu komórkowego na programie, jeśli uzna, iż jest to element przeszkadzający uczestnikowi w pomyślnej adaptacji na programie

  Ważne zmiany – Uczestnik nie może zmienić sposobu życia, stanu cywilnego, rozpocząć życia erotycznego, zrobić tatuażu, zrobić piercingu, zajść w ciążę, zmienić religii itp.

  Niebezpieczne czynności – Niebezpieczne sporty są niedozwolone na programie. Są to między innymi: skoki z samolotu, loty na paralotni, skoki ze spadochronu, skoki na bungee etc

  Picie alkoholu – Zabronione na programie. Nie wolno kupować, spożywać ani być w posiadaniu alkoholu

  Jazda samochodem – Nie wolno prowadzić żadnego pojazdu zmotoryzowanego, na który wymagane jest prawo jazdy. Większość fundacji zezwala na naukę jazdy podczas kursów organizowanych przez szkołę. Jeśli uczestnik otrzyma w ten sposób prawo jazdy w USA, nadal nie może sam prowadzić.

  Narkotyki i leki – Nie wolno posiadać, sprzedawać ani kupować leków lub narkotyków, które są nielegalne. Używanie lekarstw w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolony.

  Przedłużenie programu – przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni za dodatkową opłatą.

  Ostateczne decyzje – Fundacja podejmuje ostateczną decyzję i każdy uczestnik musi respektować tę decyzję i uznać ją za wiążącą. Fundacja może skreślić uczestnika z programu, jeśli stwierdzi, iż kontynuacja programu może ujemnie odbijać się na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym uczestnika lub innych osób. Fundacja może skreślić uczestnika, jeśli uzna, że złamał prawo federalne, stanowe, lokalne, zasady programu lub z powodów dyscyplinarnych.

  Autostop – uczestnicy nie mogą korzystać z autostopu

  Rodzina goszcząca – Rodzina goszcząca zgłasza chęć udziału w programie dobrowolnie i nie otrzymuje z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych. Uczestnicy nie powinni stawiać nierozsądnych wymagań. Bliska rodzina uczestnika nie może być rodziną goszczącą. Każda rodzina goszcząca ma określone zasady i każdy uczestnik musi tych zasad przestrzegać. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne muszą uzyskać aprobatę rodziny goszczącej. Rodzina goszcząca musi zawsze wiedzieć, gdzie i z kim przebywa uczestnik oraz o której godzinie wróci. To fundacja wybiera rodzinę i nie można wybrać lokalizacji, składu rodziny, statusu majątkowego etc.

  Rodzina goszcząca może być rodziną stałą – na czas trwania programu – lub rodziną powitalną. Uczestnik nie może wymagać osobnego pokoju, ale nie może z nikim dzielić łóżka.

  Internet  – Każdy uczestnik musi uszanować zasady korzystania z komputera, internetu,  jakie obowiązują u danej rodziny goszczącej.

  Opuszczenie programu – Uczestnik nie może opuścić programu bez pisemnej zgody fundacji a następnie na niego wrócić. Powroty do kraju na krótki czas są dopuszczalne tylko w bardzo poważnych nagłych przypadkach ( np. śmierć najbliższego członka rodziny). W trakcie programu nie można wracać do kraju w celu odwiedzin.

  Pieniądze – Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dostępu do minimum 200 $ miesięcznie na wydatki osobiste, ubrania etc. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za własne środki finansowe oraz wartościowe przedmioty. Uczestnik nie może wpłacić środków własnych na konto rodziny goszczącej. Nie może również pożyczać pieniędzy rodzinie goszczącej lub od rodziny goszczącej. Każdy uczestnik musi mieć dostęp do minimum 250 $ na rozpoczęcie każdego semestru.

  Pornografia – Zakup, posiadanie, ściąganie z internetu lub jakikolwiek kontakt z pornografią spowoduje natychmiastowe skreślenie uczestnika z programu.

  Szkoła – Każdy uczestnik musi regularnie uczęszczać do szkoły oraz brać aktywny udział we wszystkich wybranych zajęciach. Jeśli uczestnik nie posiada wystarczających zdolności językowych, aby radzić sobie z zajęciami szkolnymi, będzie musiał zatrudnić prywatnego nauczyciela na własny koszt. Każdy uczestnik skreślony z listy uczniów zostanie również skreślony z programu. Fundacja nie może zagwarantować, iż dana szkoła ulokuje uczestnika w konkretnej klasie (poziom) lub że zostanie dopuszczony do ukończenia szkoły amerykańskiej i otrzymania dyplomu ukończenia. Uczestnik nie może wywierać presji na szkole, aby zostać dopuszczonym do ukończenia szkoły. Uczestnik musi przestrzegać regulaminu szkoły.

  Seks – W trakcie trwania programu uczestnik nie może uczestniczyć w aktywności seksualnej. Uczestnik może zostać skreślony z programu, jeśli rozpocznie lub będzie kontynuować życie erotyczne.

  Palenie – W trakcie programu nie można zakupić, używać lub posiadać wyrobów tytoniowych.

  Sporty – Uczestnik może uczestniczyć w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, ale nie ma gwarancji, iż zostanie przyjęty na wybrane zajęcia.

  Podróże – Fundacja pozwala na podróże podczas trwania programu tylko w określonych przypadkach. Każda fundacja ma inne wytyczne. Uczestnik musi skontaktować się z fundacją w celu uzyskania zgody na podróż.

  Odwiedziny – Odwiedziny na programie ze strony rodziny naturalnej oraz przyjaciół są niedozwolone. Rodzina i przyjaciele mogą odwiedzić uczestnika najwcześniej na dwa tygodnie przed oficjalnym zakończeniem programu. Każda wizyta musi uzyskać autoryzację fundacji. Osoby odwiedzające powinny mieć zapewnione własne wyżywienie oraz zakwaterowanie.

  Praca – Uczestnik nie może pracować na programie. Dozwolona jest jedynie płatna pomoc przyjaciołom rodziny goszczącej, sąsiadom etc, np. opieka nad dzieckiem, skoszenie trawnika, odśnieżenie, wyprowadzanie psa. Wynagrodzenie powinno być w gotówce. Praca nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo.

  Oceny – każdy uczestnik powinien otrzymać ocenę co najmniej trzy (C) z każdego przedmiotu w USA. Każda szkoła ma przedmioty obowiązkowe oraz opcjonalne. Uczestnik musi uczęszczać na wszystkie przedmioty obowiązkowe ( są to między innymi historia USA, język angielski, przedmiot przyrodniczy).

  Telefon – każdy uczestnik jest odpowiedzialny za własne rachunki telefoniczne długodystansowe.
  Kontakt z rodziną i przyjaciółmi w Polsce nie może przekroczyć 30 minut tygodniowo (telefonicznie i mailowo). Podczas trwania programu rodzina naturalna może kontaktować się tylko z uczestnikiem programu oraz FOSTER. Zabronione jest kontaktowanie się bezpośrednio z fundacją, rodziną goszczącą, szkołą.

  Kontakt uczestnika z fundacją – każdy uczestnik ma kontakt z lokalnym koordynatorem, koordynatorem regionalnym, centralną fundacją oraz dostęp do 24-godzinnego centrum pomocy. Przed wyjazdem na program uczestnik oraz rodzina naturalna mogą kontaktować się z fundacją tylko przez FOSTER.

  Adaptacja – Uczestnik nie może kontaktować się z rodziną naturalną w sprawie jakichkolwiek problemów przed uprzednim poinformowaniem o tym rodziny goszczącej i/lub fundacji. Adaptacja do życia w nowej rodzinie jest obowiązkiem i odpowiedzialnością uczestnika. Uczestnik powinien wykazywać chęć udziału z życiu rodziny goszczącej, inicjować czynności rodzinne, dziękować oraz prosić w odpowiednich sytuacjach, inicjować kontakt z rówieśnikami, oferować pomoc, rozpoczynać rozmowę, wykonywać swoje obowiązki domowe, komunikować się otwarcie oraz z szacunkiem z rodziną goszczącą.

  Język angielski – uczestnik może posługiwać się tylko językiem angielskim na programie. Język polski (lub inny) może być używany tylko do kontaktów z rodziną naturalną.

  Ubezpieczenie – każdy uczestnik jest ubezpieczony na długość trwania programu. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów chorób wrodzonych, przewlekłych, które rozpoczęły się przed programem, szczepień etc.

  Standard życia – standard życia w USA może być różny od tego w Polsce. Uczestnik rozumie, iż jego standard życia może być lepszy lub gorszy od tego, jaki zaproponuje mu rodzina goszcząca.

  Promocja programu – uczestnik zgadza się na używanie zdjęć oraz innych materiałów promocyjnych przez fundację oraz FOSTER do promocji programu Rok szkolny w USA.

  Zmiana rodziny – uczestnik na opcji sponsored nie może wymagać od fundacji znalezienia nowej rodziny goszczącej, jeśli obecna nie może lub nie chce go dłużej gościć. W takim przypadku fundacja postara się znaleźć nową rodzinę, ale nie może tego zagwarantować. W przypadku placementu fundacji, jeśli uczestnik będzie potrzebował zmiany rodziny, fundacja zobowiązuje się do jak najszybszego znalezienia nowej rodziny goszczącej. Okres ten najczęściej wynosi od 4 do 8 tygodni.

   

   

   

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt: